Logo rondo

topimage-transport

title transportTransportowe

Podział ubezpieczeń w transporcie

Ubezpieczenia transportowe należą do ubezpieczeń majątkowych. Do ubezpieczeń transportowych zalicza się:

 1.    Ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym.
 2.    Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.
 3.    Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo).
 4.    Ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym (cargo ICC).
 5.    Ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie krajowym (cargo).
 6.    Ubezpieczenia OC spedytora.
 7.    Ubezpieczenia kontenerów.
 8.    Ubezpieczenia casco taboru kolejowego.
 9.    Aerocasco (Ubezpieczenia casco statków powietrznych).
 10.    Ubezpieczenia CASCO jednostek pływających.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym

   Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika obejmuje całkowite i częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym. Dodatkowo ochroną objęte są:

 1.    niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
 2.    koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
 3.    koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika może być również rozszerzona o:

 1.    szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR
 2.    szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych
 3.    szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju
 4.    szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym

   Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika obejmuje całkowite i częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie międzynarodowym. Dodatkowo ochrona obejmuje:

 1.    niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
 2.    koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
 3.    koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu międzynarodowym może być również rozszerzona o:

 1.    szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR
 2.    szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych
 3.    szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.
 4.    szkody powstałe w przesyłkach przewożonych na terenie krajów takich jak Rosja, Ukraina, itp.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową.

Zakresem ubezpieczenia objęte są czynności związane ze spedycją towaru:

 1.    składowanie towaru (nie dłużej niż 30 dni)
 2.    pakowanie i przepakowywanie towaru
 3.    kontrola ilościowa i wagowa towaru
 4.    kontrola stanu przesyłki
 5.    przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru
 6.    odprawa celna towaru
 7.    załadunek i wyładunek towaru

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO) oraz międzynarodowym (CARGO ICC)

   Umowa zawierana między osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi. Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju straty i szkody. Obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki np. towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Jest to mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu. Nie obejmuje często takich towarów jak: wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty, zwierzęta żywe. Obejmuje szkody wskutek następujących zdarzeń losowych: deszcz nawalny, eksplozja, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, rabunek, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm, wypadek środka transportu, zapadanie się ziemi. Zwykle umowa ubezpieczenia zawierana w zakresie podstawowym, rozszerzonym, lub pełnym. W zakresie rozszerzonym obejmuje również kradzież, kradzież z włamaniem. Odpowiada za każde ryzyko straty lub szkody, z wyjątkiem wymienionych wyłączeń. Często obejmuje również szkody, które mogą zaistnieć podczas załadunku i wyładunku towaru. Zawierane zwykle przez powierzającego towar do przewozu transportem własnym lub cudzym. Bardzo rzadko zawierana umowa ubezpieczenia przez przewoźnika.

Jaka jest różnica między OCP a ubezpieczeniem CARGO?

   Ubezpieczenie Cargo zabezpiecza interes osoby zainteresowanej towarem w zakresie szkód materialnych, ubezpieczenie OCP – odpowiedzialność cywilną przewoźnika. W przypadku ubezpieczenia CARGO ważne jest udowodnienie, że szkoda nastąpiła a nieważne jest praktycznie dlaczego i w którym momencie (ubezpieczenie ważne „od drzwi do drzwi”). W przypadku OC Przewoźnika należy udowodnić odpowiedzialność przewoźnika za szkodę.

OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej

   OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej to odpowiedź na wymogi określone w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE ) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego posiadania minimalnej zdolności finansowej 9000 EUR na pierwszy i po 5000 EUR na każdy kolejny pojazd podczas prowadzenia działalności transportowej jak i przy ubieganiu się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji.

   Ubezpieczamy na wypadek zaistnienia po stronie ubiegającego się o licencję zobowiązania do świadczenia pieniężnego pozostającego w związku z jego działalnością jako przewoźnika drogowego rzeczy lub osób, w myśl obowiązujących przepisów.

   Ochroną ubezpieczeniową objęte są takie wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyna oraz występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie płatnicze oraz zgłoszenie tego faktu nastąpiły w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Przydatne pliki do pobrania:

1. Wniosek zwrot skladki ubezpieczeniowej.

2. Wzór wypowiedzenia OC zgodny z 3 trybami wypowiedzenia.

3. Umowa kupna-sprzedazy samochodu.

4. Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym wersja polsko-angielska.

5. Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, wersja polska.

6. Wzór umowy darowizny pojazdu.

7. Wzór pozwu - utrata wartości handlowej pojazdu.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe