Logo rondo

topimage-travel

title travelPodróż

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

   Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat ubezpieczeń turystycznych. Dodatkowo, jeżeli chcecie Państwo rozszerzyć swoją wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji na omawiany poniżej temat zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami.

   Chcąc dobrze i w satysfakcjonujący sposób skorzystać z oferty ubezpieczeń turystycznych trzeba pamiętać o dobrach, które są narażone na uszczerbek w związku z wyjazdem, a także amatorskim uprawianiem sportów w czasie urlopu. Z jednej strony to nasze życie i zdrowie, z drugiej zaś nasze środki finansowe. Życie i zdrowie są wartościami, które wyjątkowo trudno przeliczyć na środki pieniężne, tym niemniej w pewnych rodzajach umów ubezpieczenia szacunkowo odnosi się sumę ubezpieczenia (tzn. maksymalny limit, do którego będzie finansowo odpowiadał zakład ubezpieczeń) do tych wartości. Chroniąc natomiast składniki finansowe majątku przed uszczerbkiem musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych wydatków, jakie mogą powstać po naszej stronie w następstwie wypadku.

Mogą to być wydatki jak przykładowo:

  1. koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała, koszty leczenia nagłych zachorowań podczas wyjazdów;
  2. koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania;
  3. wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z przybyciem i towarzyszeniem w trudnych chwilach osób bliskich;
  4. wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą na skutek zaginięcia na morzu czy w górach;
  5. koszty pomocy prawnej jeżeli wejdziemy za granicą w konflikt z prawem miejscowym;
  6. wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu, czy też koszty związane z koniecznością jego wypożyczania;
  7. wydatki na zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty;
  8. inne wydatki związane choćby z utratą dokumentów, pomocą w ich odzyskaniu, pomocą w sytuacjach zagubienia i kradzieży gotówki, kart płatniczych etc.

oraz, inne wydatki które będziemy musieli ponieść celem naprawienia wyrządzonej przez nas szkody innej osobie jak przykładowo: zadośćuczynienie, odszkodowanie, pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, które będziemy musieli zapłacić, gdy z naszej winy albo braku rozwagi wyrządzimy innej osobie krzywdę lub uszkodzimy jej sprzęt.

 

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe