Logo rondo

topimage-company

title businessFirma

 Ubezpieczenia dla firm ograniczają ryzyko związane z prowadzeniem działalności

   Otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej, choć staje się coraz mniej skomplikowane, to ryzyko związane z wyrządzeniem szkody osobie trzeciej i utratą płynności finansowej, się nie zmniejszyło. Jedna chwila może zabrać przedsiębiorcy wszystko, nad czym ciężko pracował przez kilka czy nawet kilkanaście lat.

   Oczywiście nie da się zabezpieczyć przed wszystkim, ale dzięki odpowiednio dobranej polisie, przedsiębiorca może znacznie obniżyć ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. Dlatego warto o niej pomyśleć, bez względu czy dopiero startujesz z działalnością, czy prowadzisz ją z powodzeniem długie lata.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie w niektórych profesjach

   Większość przedsiębiorców nie ma obowiązku kupowania OC. W niektórych zawodach OC jest konieczne ze względu na znacznie większe ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim. Obowiązkowo ubezpieczenie muszą wykupić m. in. osoby, które prowadzą biura rachunkowe, radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi, notariusze, detektywi, związani ze służbą zdrowia, inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi.

   Pozostali przedsiębiorcy nie są zobowiązani do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, ale ubezpieczenie stanowi ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej, co zdarza się w różnych profesjach, nie tylko tych wymienionych powyżej. Równie dobrze fryzjer może źle zrozumieć klienta, czy też zniszczyć włosy podczas farbowania.

   W przypadku małych przedsiębiorstw konieczność wypłacenia odszkodowania nie tylko wiąże się z utratą płynności finansowej, ale może prowadzić do upadku i konieczności zamknięcia biznesu. Dlatego o OC w takim samym stopniu powinien myśleć mały, lokalny przedsiębiorca, jak i duża firma o znacznie większym zasięgu.

 

Podstawowe OC – podstawowa ochrona

   Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń prywatnych, polisę OC dla firmy można dostosować do rodzaju działalności. Podstawowe OC chroni na wypadek wyrządzenia komuś szkody przez przedsiębiorcę, firmę. Szkoda nie może powstać w wyniku umyślnego działania, by ubezpieczyciel pokrył koszty z nią związane. Podstawowy zakres polisy OC można rozszerzyć o dodatkową ochronę:

 1. OC za szkody w nieruchomościach – polisa dla przedsiębiorców prowadzących działalność w wynajmowanych, dzierżawionych lokalach. W przypadku powstania szkody w nieruchomości, ubezpieczyciel pokryje jej koszt.
 2. OC za produkt – ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy chcą chronić się na wypadek, gdyby wprowadzony przez nich na rynek produkt/usługa wyrządziły szkodę osobie trzeciej bądź jej mieniu. Gdyby doszło do takiej sytuacji, odszkodowanie bierze na siebie ubezpieczyciel.
 3. OC pracodawcy – polisa praktycznie niezbędna w zakładach pracy, gdzie pracownicy są w większym stopniu narażeniu na wypadek przy pracy, czyli w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, firmach budowlanych itp. Polisa obejmuje szkody rzeczowe oraz osobowe powstałe na skutek wypadku przy pracy.

Poza powyższymi, ubezpieczenie OC można rozszerzyć na szkody powstałe:

 1. poza Polską,
 2. w ruchomościach, w trakcie serwisu, czyszczenia, naprawy, pakowania, w trakcie, gdy pojazdy znajdują się poza kontrolą ubezpieczonego,
 3. na skutek niewłaściwego działania podwykonawców, pracujących na zlecenie ubezpieczonego,
 4. w wyniku zanieczyszczenia środowiska,
 5. na skutek awarii centralnego ogrzewania, urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych,
 6. przez wykonywane roboty budowlano – montażowe.

   A także w innych sytuacjach. Wszystko zależy od rodzaju działalności gospodarczej. A ubezpieczyciele są na tyle elastyczni, że polisę OC dla firmy można dostosować do jej działalności, tak by zabezpieczyć ją na skutek różnych zdarzeń.

 

Co można ubezpieczyć w firmie?

Poza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z całej gamy produktów ubezpieczeniowych dla firm. Ubezpieczenie może obejmować:

 1. nieruchomości, budowle,
 2. urządzenia, maszyny,
 3. wyposażenie,
 4. mienie pracownicze,
 5. wartości pieniężne,
 6. środki obrotowe.

   Są to podstawowe rzeczy, które może obejmować polisa. Natomiast ubezpieczyciele cały czas rozszerzają zakres ochrony i oferowanych ubezpieczeń.

 

Od czego można ubezpieczyć firmę?

   Utrata majątku firmy w razie nieprzewidzianych zdarzeń może być równoznaczna z koniecznością zamknięcia działalności. Przedsiębiorca może ubezpieczyć mienie na wypadek:

 1. ognia oraz innych zdarzeń losowy takich jak: powódź, zalanie, wybuch,
 2. od kradzieży z włamaniem, dodatkowo jest opcja rozszerzenia polisy na wandalizm,
 3. szkód elektrycznych.

   Opcją idealną jest polisa all risk, czyli od wszystkich ryzyk. Szeroka ochrona tego typu ubezpieczenia to nie wszystko, co zyskuje przedsiębiorca. Z polisy tego typu łatwiej jest otrzymać odszkodowanie, gdyż to na barkach ubezpieczyciela spoczywa tzw. ciężar dowodu. A więc jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, musi konkretnie wskazać na podpunkt w wyłączeniach, który odnosi się do szkody.

   Przedsiębiorca, który ma tę polisę, zgłasza wyłącznie szkodę, a resztą musi zająć się ubezpieczyciel. Jest to na pewno wygoda i komfort dla przedsiębiorcy, ale co mniej przyjemne, trzeba liczyć się z wyższymi składkami.

 

Jakie korzyści przynosi ubezpieczenie pracowników?

   Mimo nieprawdopodobnie szybkiego rozwoju technologii wciąż to kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem w gospodarce, a bez ludzi nie przetrwałaby żadna firma. W coraz większej ilości branż pojawia się także rynek pracownika, a chcąc zatrudniać specjalistów, trzeba ich kusić benefitami pozapłacowymi. Jednym z nich są ubezpieczenia na życie pracowników, zwane też grupami zamkniętymi.

   Jeśli w firmie pracuje duża liczba ludzi, to można liczyć na to, że warunki finansowe takiego ubezpieczenia będą preferencyjne. Oznacza to, że przy relatywnie niewysokim koszcie firma będzie w stanie zapewnić swoim pracownikom szeroką ochronę ubezpieczeniową od skutków zdarzeń losowych. To zaś może wzmocnić ich przywiązanie i motywację do pracy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe